19th Ave New York, NY 95822, USA

Intern Reglement

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging VZW Judoclub Tervuren, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd.
De doelstelling van VZW Judoclub Tervuren is het judo te beoefenen en te verspreiden volgens de richtlijnen van de Vlaamse Judo Federatie (VJF) en de Belgische Judobond.
In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

ARTIKEL 2: LEDEN & LIDMAATSCHAP
Een lid kan, conform de statuten, toetreden tot de judoclub wanneer zij/ hij:

 • Het jaarlijkse lidgeld betaalt (jaarlijks aanpasbaar),
 • Het intern reglement naleeft en de doelstelling van de club aanvaardt.

Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie (conform de geldende wettelijke betalingen inzake data-transfer van persoonlijke gegevens).
Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.
Daarnaast kan het bestuur van Judoclub Tervuren ook ereleden aanduiden als erkenning voor hun geleverde bijdrage aan de club. De club betaalt de aansluiting van deze personen bij de VJF en deze ereleden hebben het statuut van (toegetreden) leden.

De Functies binnen de VZW Judoclub Tervuren worden als volgt verdeeld:

Functies buiten de Raad van Bestuur:

 • Viktor Vandesande: Hoofdtrainer

 

Functies binnen de Raad van Bestuur zijn onderling als volgt verdeeld:

1) Thierry Beirens : Voorzitter
2) Peter Eckstein : Secretaris
3) Ronald De Groot : Penningmeester
4) Jan Camelbeek : Jeugdcoördinator
5) Hans Begeer : bestuurslid
6) Chris Hermans : Bestuurslid

ARTIKEL 3 VEILIGHEID
Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze judoclub engageert zich daarom tot het naleven van de principes van “Jita Kyoei”, in het nederlands “principes van algemeen welzijn en voorspoed” geconcretiseerd in volgende concrete punten :

 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag,
 • Fair play en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen,
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen,
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven,
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan,
 • Teneinde ook goed verzekerd te zijn, zijn alle leden, bestuurders en vrijwilligers aangesloten bij de VJF.

 

VZW Judoclub Tervuren duidt een “aanspreekpunt persoonlijke integriteit” aan die instaat als aanspreekpunt voor elk mogelijke overschrijding van de persoonlijke, fysieke of morele integriteit van een lid.
Het “aanspreekpunt persoonlijke integriteit” (api) wordt aangeduid door het bestuur, maar wordt geselecteerd buiten het bestuur en de trainersploeg en kan ook geselecteerd worden uit actieve toegetreden leden, de ouders van deze leden of een externe met relevante expertise.

ARTIKEL 4 RECHTEN VAN DE LEDEN
Alle leden hebben volgende rechten:

 • Door het lidmaatschap krijgen mogen de leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer.
  • De club betaalt het inschrijvingsgeld voor reguliere competities (VJF, FFBJ en BJB), daarnaast ook deze van EJF en IJF in zoverre het lid geselecteerd was door de VJF of BJB voor deze tornooien.
 • Voor alle trainers (incl. hulptrainers) en bestuurders worden de relevante bijscholingen georganiseerd door VJF, BJB, Sport Vlaanderen, VTS en DynamoProject terug betaald.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Elk lid kan zich tot het “aanspreekpunt persoonlijke integriteit” wenden, moest een lid zich in zijn/ haar persoonlijke integriteit aangetast of bedreigd voelen,
 • Elk lid kan –volgens de regels van de VJF- zijn transfer naar een andere club aanvragen tijdens de daartoe voorziene periode (VJF reglement).
 • VZW Judoclub Tervuren verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren.

 

ARTIKEL 5 PLICHTEN VAN DE LEDEN
Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:

 • Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur en trainers te zullen naleven.
 • Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld.
 • Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de VJF naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.

 

ARTIKEL 6 TUCHT EN SANCTIES
Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur oordelen over het schorsen, uitsluiten van dit toegetreden lid. Dit kan ook gebeuren op aangeven van de “api” en in verder samenspraak. Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden (zie ook bijlage).

ARTIKEL 7 – CLUBWERKING
In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt VZW judoclub Tervuren volgende regels op aan de toegetreden leden:

 • Het respecteren en naleven van alle regels inzake “Veiligheid” (artikel 3).

De trainingen worden georganiseerd volgens de regels van de Vlaamse Judofederatie en staan onder leiding van:

 • De hoofdtrainer ,
 • Aangestelde gediplomeerde trainers,
 • Eventuele hulptrainers (onder toezicht van hoofdtrainer en/ of andere gediplomeerde trainer).

 

De trainingen en wedstrijden zijn publiek, alle relevante betrokken kunnen deze bijwonen in zoverre ze de activiteiten niet storen en de continuïteit van de werking (training, wedstrijden, toelichtingen etc.) niet in het gedrang brengen (vb: luid praten of tijdens de training, tussenkomst/ commentaar tijdens of op de training).
De trainingen gebeuren onder het gezag van de hoofdtrainer en de overige trainers. Leden dienen het gezag van de trainers gedurende deze activiteit te aanvaarden teneinde de training op een redelijke en veilige manier te garanderen.
Minderjarige leden staan onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige trainers tijdens de training. Hieronder valt ook het omkleden voor en na de trainingen in de toegewezen kleedkamers.
De afgelegde weg van-en-naar de dojo blijft steeds onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Hierin neemt de club, noch trainers, enige verantwoordelijkheid.

Wedstrijden staan onder het gezag van de organiserende wedstrijdleiding en worden volgens de geldende reglementen georganiseerd (VJF, FFBJ, BJB, EJF, IJF). Deelnemende leden aanvaarden deze regels en streven actief de geest van de judo-sport na inzake respect, zowel naar de tegenpartij, scheidsrechters als organisatie.

ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 21/5/2019