Statuten

Statuten Judoclub Tervuren vzw

De volgende personen:

1)Thierry Beirens : Ropoortbos 12 – 3080 Vossem
2) Monika De Vos : Hazenstraat 9 – 3078 Everberg
3) Ronald De Groot: Terschurenstraat 4 – 3080 Tervuren
4) Jan Camelbeek:Jezus Eiklaan 46b – 3080 Tervuren
5) Johannes Begeer :Frans Verbeeckstraat 102 – 3080 Overijse
6) Chris Hermans : Paardemarktstraat 56 – 3080 Tervuren
7) Peter Eckstein : Fazantenlaan 15 – 3080 Tervuren
8) Viktor Vandesande : Plantsoendal 9 – 3080 Tervuren

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de hierna volgende voorwaarden.

STATUTEN

Titel I NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

 • Artikel 1
  § 1 De vereniging wordt genoemd ‘Judoclub Tervuren’, afgekort ‘JCT’.
  § 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
 • Artikel 2
  De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te Vossem, Ropoortbos 12, 3080 Vossem gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven.
 • Artikel 3
  § 1 De vereniging heeft tot doel het judo te beoefenen en te verspreiden volgens de richtlijnen van de Vlaamse JudoFederatie en de Belgische Judobond of hun rechtsopvolgers.
  § 2 Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer organiseren van judo trainingen, -tornooien, -demonstraties, en alle mogelijke andere sport- en sociale activiteiten in het kader van de clubwerking.
  § 3 De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
  § 4 De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel
 • Artikel 4
  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II LEDEN

 • Artikel 5
  De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd.
  Hebben stemrecht op de Algemene Vergadering : alle Leden
  De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunenen jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.
 • Artikel 6
  Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.
 • Artikel 7
  § 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
  a) Akkoord gaan met de statuten en reglement van inwendige orde van de vereniging
  b) Aanvaard worden op de Algemene Vergadering met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden
  Een kandidaat-lid vult een inschrijvingsformulier in en bezorgt dit aan het bestuur.
  Een kandidaat lid is minstens 18 jaar oud
  § 2 De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage naast het reguliere lidgeld .
 • Artikel 8
  § 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
  § 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de raad van bestuur.
  § 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
  § 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
 • Artikel 9
  Toegetreden leden bezitten geen stemrecht op de AV maar mogen wel aanwezig zijn. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement, evenals de procedurele voorwaarden om toe te treden als toegetreden lid.

Titel III ALGEMENE VERGADERING

 • Artikel 10
  De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering maar mogen wel aanwezig zijn.
 • Artikel 11
  De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
  1) De wijziging van de statuten
  2) De benoeming en afzetting van de bestuurders
  3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend
  4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen
  5) De goedkeuring van de begroting en de rekening
  6) De ontbinding van de vereniging
  7) De uitsluiting van een lid
  8) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
  9) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
 • Artikel 12
  § 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden. Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarig toegetreden leden zijn eveneens welkom en kunnen eveneens uitgenodigd worden.
  § 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
  § 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 7 dagen voor de vergadering bij gewone brief, per email of via de clubwebsite, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.
 • Artikel 13
  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
 • Artikel 14
  Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts 2 leden van de vereniging vertegenwoordigen. Een volmacht is pas geldig als zowel de volmachtgever als volmachtontvanger het volmacht document hebben ondertekend of dat de volmachtgever een mail naar de voorzitter of secretaris heeft gestuurd met carbon-copy (mail cc) naar de volmachtontvanger waarin hij de volmacht bevestigd. Alle volmachten moeten voor aanvang van de Algemene Vergadering aan de voorzitter kenbaar gemaakt zijn door ofwel het overhandigen van de papieren volmachtbrief of de voorzitter moet in bezit zijn van de mail die verstuurd werd door de volmachtgever.
 • Artikel 15
  § 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
  § 2 In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden, bepaald in de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en haar latere wijzigingen, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden meegerekend in de beoordeling. In de gevallen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid voorziet moeten de onthoudingen en ongeldige stemmen als tegenstemmen beschouwd worden.
  § 3 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.

Titel IV RAAD VAN BESTUUR

 • Artikel 16
  § 1 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 en maximum 12 leden. Indien de algemene vergadering slechts uit drie leden bestaat, zetelen slechts twee personen in de raad van bestuur.
  § 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
  § 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.
 • Artikel 17
  De bestuurders worden verkozen voor onbepaalde tijd. . Kandidaat bestuursleden moeten hun schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur tenminste 14 dagen voor de Algemene Vergadering aan de voorzitter kenbaar maken.
  Een kandidaat kan pas deelnemen aan de bestuursvergadering nadat hij/zij een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte JA-stemmen heeft behaald op de Algemene Vergadering.
  Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail te richten aan de raad van bestuur, tenminste 3 maanden op voorhand.
  Een bestuurslid kan bij een zware fout geschorst worden door de raad van bestuur en dit tot de volgende Algemene Vergadering
  Bij de eerst volgende AV na schorsing van het lid zal zijn ontslag op de agenda van de AV geplaatst worden.
  Onder zware fout wordt verstaan, maar is niet gelimiteerd tot volgende lijst van handelingen : geldverduistering, grensoverschrijdend gedrag, handelingen die imagoschade berokkenen aan de vereniging, enz
 • Artikel 18
  De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en jeugdcoördinator.
  De functies in de raad bestuur worden door het verkozen bestuur geregeld, op de eerstvolgende bestuursvergadering, volgend op de Algemene Vergadering.
  Het bestuur kan tijdens een bestuursvergadering de functie van een bestuurslid ten allen tijde aanpassen.
 • Artikel 19
  § 1 De raad van bestuur bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
  Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
  § 2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.
 • Artikel 20
  § 1 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar. Indien een dagelijks bestuur aangeduid wordt, dan kunnen zij ontslag nemen door middel van een brief of mail te richten aan de raad van bestuur.
  § 2 Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Voor administratieve en financiële verrichtingen is de voorzitter, secretaris of penningmeester alleen bevoegd.
 • Artikel 21
  De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
 • Artikel 22
  § 1 De raad van bestuur vergadert minstens 3 maal per jaar.
  § 2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproeping gebeurt schriftelijk of via mail
  § 3 De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
  § 4 Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering

Titel V DIVERSE BEPALINGEN

 • Artikel 23
  § 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 31/12//2019
  § 2 Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering
 • Artikel 24
  § 1 Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
  § 2 In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.
 • Artikel 25
  Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Akte benoeming bestuurders
De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:
1) Thierry Beirens
2) Monika De Vos
3) Ronald De Groot
4) Jan Camelbeek
5) Hans Begeer
6) Chris Hermans
7) Peter Eckstein

Opgemaakt te Tervuren op 27/07/2018

Publicaties Belgisch Staatsblad :
Overzicht : klik hier

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2018/09/20/18141224.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2018/08/01/18323908.pdf

X
X