Statuten

STATUTENWIJZIGING Judoclub Tervuren CONFORM WVV
De algemene vergadering, geldig bijeengekomen op 19/05/2021 te Tervuren heeft volgende statuten met de
vereiste meerderheden integraal aangenomen:
TITEL 1 VERENIGING
 • ARTIKEL 1 BENAMING
  • § 1 De vereniging wordt genoemd ‘Judoclub Tervuren’ of afgekort ‘JCT’
  • § 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
   websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk
   voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, samen
   met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het
   ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank
   van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.
 • ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
  De zetel van de vzw is gelegen in het Vlaams Gewest
  Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde
  taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er
  een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke
  zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen
  met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging
  De vzw heeft een officiële website en heeft een officieel e-mailadres.
  Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het
  adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten
 • ARTIKEL 3 DOEL
  • § 1 De vereniging heeft tot doel judo te beoefenen en te verspreiden volgens de richtlijnen van de Vlaamse
   Judofederatie en de Belgische Judobons of hun rechtsopvolgers.
  • § 2 De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken:
   organiseren van judotrainingen, judotornooien, judodemonstraties en alle mogelijk andere sport- en sociale
   activiteiten in het kader van de clubwerking
  • § 3 Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
   verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de
   opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
  • § 4 De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de
   oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos
   doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.
 • ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VZW
  De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.
 • ARTIKEL 5 COMMUNICATIE
  • § 1 Een lid kan de VZW op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke
   communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de
   mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te
   communiceren.
  • § 2 De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun
   mandaat een e-mailadres meedelen om met de VZW te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres
   wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De VZW kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken
   mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
  • § 3 Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
   communicatiemiddel.
  • § 4 Indien de VZW niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dagverzonden wordt als de communicaties per e-mail.
TITEL II LIDMAATSCHAP
 • ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN
  De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden.
  De werkende leden worden hierna ‘leden’ genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering.
  De toegetreden leden zijn de leden die de doelstelling van de vereniging ondersteunen, actief aan sport doen
  binnen de vereniging en jaarlijks het vereiste lidgeld betalen. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene
  vergadering.
 • ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN
  Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 bedragen. De leden van de vereniging zijn de
  ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 8.
 • ARTIKEL 8 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
  • § 1 Om lid te worden van de vereniging moet men:
   a) Minimum 18 jaar zijn
   b) Akkoord gaan met de statuten van de vereniging en het intern reglement van de vereniging.
   c) Aanvaard worden door het bestuursorgaan bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het bestuur beslist
   autonoom over elk verzoek tot opneming.
   Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan. Deze beslissing moet niet
   gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt,
   kan het lid zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen.
  • § 2 De leden betalen geen jaarlijkse bijdrage
 • ARTIKEL 9 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP
  • § 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
   Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap
   bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging;
   wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid
   verliest.
  • § 2 Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het Bestuur.
  • § 3 Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 2/3e van de leden
   aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of
   vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het
   desbetreffende lid moet worden gehoord.
  • § 4 Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen
   betaalde bijdragen niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
  • §5 Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap
   schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het
   lidmaatschap.
 • ARTIKEL 10 TOEGETREDEN LEDEN
  • § 1 Elke natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen om toegetreden lid te worden. Dit gebeurt door middel van
   een schrijven (brief, email, invulformulier, …) gericht aan het bestuursorgaan, dat vervolgens autonoom zal
   beslissen of de kandidaat al dan niet aanvaard wordt als toegetreden lid. Deze beslissing moet niet gemotiveerd
   worden. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Als het bestuursorgaan het kandidaat-lid weigert, kan
   pas na een periode van 1 jaar een nieuwe aanvraag gebeuren.
  • § 2 De toegetreden leden betalen het lidgeld zoals aangegeven op de clubwebsite.
  • § 3 Toegetreden leden kunnen uittreden uit de vereniging door hun ontslag kenbaar te maken door middel van
   een schrijven aan het bestuursorgaan. Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende
   omstandigheden: wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te
   worden, wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke
   aanmaning.
  • § 4 Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan worden beëindigd door het bestuursorgaan, mits eerbiediging
   van de rechten zoals bepaald in het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. Het
   lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij overlijden.
  • § 5 Toegetreden leden ,evenals familieleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarig toegetreden leden
   zijn eveneens welkom en kunnen eveneens uitgenodigd worden Algemene Vergadering. Zij hebben geen
   stemrecht en mogen enkel tussenkomen mits toestemming van de voorzitter van de vergadering.
TITEL III ALGEMENE VERGADERING
 • ARTIKEL 11 SAMENSTELLING
  De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit
  van de algemene vergadering.
 • ARTIKEL 12 BEVOEGDHEDEN
  De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
  1) De wijziging van de statuten
  2) De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging
  3) De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze
  wordt toegekend
  4) De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de
  verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
  5) De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
  6) De ontbinding van de vereniging
  7) De uitsluiting van een lid
  8) De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming
  9) Om een inbreng om niet van een algemeenheid e doen of te aanvaarden
  10) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
 • ARTIKEL 13 BIJEENROEPING
  • § 1 Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het
   bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden en desgevallend de commissaris
   moeten ertoe uitgenodigd worden.
  • § 2 Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan
   of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de
   bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het
   verzoek plaatsvinden.
  • § 3 De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering bij
   gewone brief,email. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het
   bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk
   aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden. Desgevallend zal een aangepaste versie van de
   definitieve agenda tenminste 7 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering overmaken aan
   de leden.
 • ARTIKEL 14 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING
  De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij
  voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
 • ARTIKEL 15 VOLMACHTEN
  Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
  volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de
  vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts2 leden van de vereniging vertegenwoordigen.
  Een volmacht is pas geldig als zowel de volmachtgever als volmachtontvanger het volmacht document hebben
  ondertekend of dat de volmachtgever een mail naar de voorzitter of secretaris heeft gestuurd met carbon-copy
  (mail cc) naar de volmachtontvanger waarin hij de volmacht bevestigd. Alle volmachten moeten voor aanvang
  van de Algemene Vergadering aan de voorzitter kenbaar gemaakt zijn door ofwel het overhandigen van de
  papieren volmachtbrief of de voorzitter moet in bezit zijn van de mail die verstuurd werd door de volmachtgever.
 • ARTIKEL 16 BESLUITEN
  • § 1 De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op
   de agenda staan.
  • § 2 De algemene vergadering kan geldig beraadslagen als de heft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
   is, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van
   de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
  • § 3 Onthoudingen worden meegeteld in de noemer noch teller bij het nemen van deze besluiten.
 • ARTIKEL 17 BIJZONDERE MEERDERHEDEN
  • § 1 In geval van een statutenwijziging en uitsluiting en ontbinding moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of
   vertegenwoordigd zijn. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden
   aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15
   dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal
   aanwezige of vertegenwoordigde leden.
   Bij een statutenwijziging moet van deze aanwezigen minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging
  • § 2 Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen
   waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
  • § 3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de
   vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
   waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
  • § 4 Bij een uitsluiting zie artikel 9 § 3
  • § 5 Bij een ontbinding zie artikel 35
 • ARTIKEL 18 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
  • § 1 De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de
   zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag
   wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
  • § 2 Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Toegetreden leden en derden hebben dit recht niet, tenzij het
   bestuursorgaan hier anders over oordeelt.
TITEL IV BESTUURSORGAAN
 • ARTIKEL 19 SAMENSTELLING BESTUUR
  • § 1 De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit minstens 3 leden en maximum 12
   leden. Indien en zolang de vereniging minder dan 3 leden heeft, mag het bestuur bestaan uit 2 bestuurders.
   Zolang het bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuur een doorslaggevende
   stem toekent, van rechtswege haar werking.
  • § 2 Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde
   vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
   Kandidaat bestuursleden moeten hun schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur tenminste 14 dagen voor de
   Algemene Vergadering aan de voorzitter kenbaar maken.
  • § 3 De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
 • ARTIKEL 20 DUUR VAN HET MANDAAT
  De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een
  termijn van 2 jaar. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een brief of mail
  te richten aan het bestuursorgaan.
  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
  bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
  mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
  mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
  eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
  afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
 • ARTIKEL 21 FUNCTIEVERDELING
  Het Bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en jeugdcoördinator.
 • ARTIKEL 22 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
  Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
  verwezenlijking van het voorwerp van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of
  volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.
  Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
  bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen
  worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid
  van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
  Het bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden nietbestuurders,
  zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of
  de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.
 • ARTIKEL 23 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET BESTUUR
  Het bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte.
  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als college, wordt de vzw in en
  buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
  Het bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen.
  Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier
  ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch
  Staatsblad. Uit die stukkenmoet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw
  ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
 • ARTIKEL 24 INTERN REGLEMENT
  • § 1 Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen
   bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten.
  • § 2 Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van
   het bestuur op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
   reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens
   de helft van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.
  • § 3 Ieder lid, ook de toegetreden leden, wordt door zijn toetreding geacht alle interne reglementen, met inbegrip
   van tuchtreglementen, te aanvaarden en te respecteren.
   Indien ene lid deze reglementen niet naleeft kan het bestuursorgaan bepaalde voordelen van het betrokken lid
   schorsen. Het niet naleven van deze reglementen kan ook aanleiding geven tot de uitsluiting van het betrokken
   lid zoals voorzien in de statuten.
 • ARTIKEL 25 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUUR
  De benoeming van de leden van het bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen
  en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de
  ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die
  stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk,
  gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.
 • ARTIKEL 26 VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
  Het bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vzw het vereist
  met een minimum van 2 maal per jaar. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het
  bestuur, evenals de agenda.
  De oproeping gebeurt per brief of e-mail, minimum 5 dagen voor de vergadering.
 • ARTIKEL 27 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUUR
  • § 1 Het bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten als de helft van het aantal bestuurders aanwezig en/of
   vertegenwoordigd is.
  • § 2 Een bestuurder kan zich in een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder laten
   vertegenwoordigen. Een bestuurder kan hierbij maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.
  • § 3 De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een
   voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens
   ontstentenis of afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.
  • § 4 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige
   en vertegenwoordigde bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de
   stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten
   beschouwing gelaten.
  • § 5 In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit
   van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen
   besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven
   opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.
 • ARTIKEL 28 TEGENSTRIJDIG BELANG
  Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn
  bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
  aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de
  andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit
  strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing
  moet nemen. Het is het bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
  De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuur over deze
  beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of
  vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichten aan de
  algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal
  het bestuur ze uitvoeren.
  Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuur betrekking hebben op
  gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt
  gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 • ARTIKEL 29 VERSLAG VAN HET BESTUUR
  • § 1 Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuur. Deze verslagen worden bewaard op de zetel
   van de vzw.
  • § 2 Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
  • § 3 De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders
   die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
   leden van het bestuursorgaan.
 • ARTIKEL 30 EINDE BESTUURSMANDAAT – ONTSLAG BESTUURDER
  • § 1 Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de
   eerstvolgende algemene vergadering.
  • § 2 Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de
   inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling
   daarvan gebeurt door de algemene vergadering.
  • § 3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuur.
   Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs
   in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.
  • § 4 Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.
  • § 5 Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met
   een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen
   van een bestuursmandaat is geheim.
  • § 6 Een bestuurslid kan bij een zware fout geschorst worden door het bestuursorgaan en dit tot de volgende
   Algemene Vergadering
   Bij de eerst volgende AV na schorsing van het lid zal zijn ontslag op de agenda van de AV geplaatst worden.
   Onder zware fout wordt verstaan, maar is niet gelimiteerd tot volgende lijst van handelingen : geldverduistering,
   grensoverschrijdend gedrag, handelingen die imagoschade berokkenen aan de vereniging, enz
TITEL V DAGELIJKS BESTUUR
 • ARTIKEL 31 HET DAGELIJKS BESTUUR
  • § 1 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
   van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
   minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur
   niet rechtvaardigen.
  • § 2 Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de vereniging wat
   dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
   Zolang het bestuursorgaan het dagelijks bestuur niet aan iemand anders heeft opgedragen, wordt het dagelijks
   bestuur waargenomen door de voorzitter van het bestuursorgaan, en in geval van diens onmogelijkheid, door de
   ondervoorzitter.
  • § 3 Als het om meerdere personen gaat, zullen deze personen alleen handelen, zowel wat het intern dagelijks
   bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
  • § 4 De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuur beslissingen
   nemen en/of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader
   van het dagelijks bestuur bij transacties die 1000 euro te boven gaan. Deze kunnen niet worden tegengeworpen
   aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne
   aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.
  • § 5 Het bestuur is belast met toezicht op het dagelijks bestuur.
 • ARTIKEL 32 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUUR
  De benoeming van de personen, belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar
  gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van
  het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun
  bevoegdheden blijken en of de personen die de vzw vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de vzw ieder
  afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
TITEL VI AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS
 • ARTIKEL 33 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS
  De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke
  bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening
  van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze
  personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de
  marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde
  omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
  Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden
  van dit college hoofdelijk.
  Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven
  indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de
  bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.
  Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere
  wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de
  artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV
  opgenomen bedragen
TITEL VII BOEKHOUDING
 • ARTIKEL 34 BOEKJAAR – KWIJTING
  • § 1 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
  • § 2 Elk jaar moet het bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens
   het afgelopen dienstjaar. Het bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het
   volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen
   aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
  • § 3 De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de
   commissaris. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt
   verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV
   strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
TITEL VIII ONTBINDING EN VEREFFENING
 • ARTIKEL 35 ONTBINDING
  • § 1 De vzw kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.
   De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de
   vzw, voorgelegd door het bestuur of door minstens 1/5e van de leden.
   Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3e van
   de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet
   genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
   Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere
   vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.
  • § 2 Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het
   WVV.
  • § 3 Een vzw in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116
   haar zetel verplaatsen.
 • ARTIKEL 36 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN
  In geval van ontbinding en vereffening, beslist de algemene vergadering of de vereffenaar(s) over de bestemming
  van het vermogen van de vzw.
 • ARTIKEL 37 BEKENDMAKINGSVEREISTEN
  Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging
  van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het
  verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
  Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.
TITEL IX SLOTBEPALINGEN
 • ARTIKEL 38 SLOT
  Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar
  uitvoeringsbesluiten van toepassing.
Akte benoeming bestuurders

De Algemene vergadering van 19/05/2021 aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:

1) Monika De Vos

De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder:

1) Irina WIls
2) Dirk Gillis

Het bestuursorgaan is dus als volgt samengesteld:

1) Thierry Beirens
2) Ronald De Groot
3) Peter Eckstein
4) Jan Camelbeek
5) Chris Hermans
6) Hans Begeer
7) Dirk Gillis
8) Irina Wils

Het bestuursorgaan verdeelt de functies onderling als volgt:

1) Thierry Beirens, Voorzitter
2) Peter Eckstein, Secretaris
3) Ronald De Groot, Penningmeester
4) Jan Camelbeek, Bestuurder
5) Chris Hermans , Bestuurder
6) Hans Begeer, Bestuurder
7) Dirk Gillis, Bestuurder
8) Irina Wils, Bestuurder

Opgemaakt te Tervuren op 21/05/2021